Европейски ден на градовете и регионите

Европейски ден на градовете и регионите
​Европейската седмица на регионите и градовете (#EURegionsWeek) е най-голямата годишна проява, посветена на регионалната политика. По време на тази четиридневна ежегодна проява регионите и градовете демонстрират способността си да създават растеж и работни места, да прилагат политиката на сближаване на Европейския съюз и да доказват значението на местното и регионалното равнище за доброто европейско управление.
Европейски ден на градовете и регионите
Европейски ден на градовете и регионите
От първото си провеждане тя се превърна в уникална платформа за комуникация и установяване на контакти, обединяваща регионите и градовете от цяла Европа, включително техните политически представители, длъжностни лица, експерти и представители на академичните среди. Чрез тази проява беше широко популяризиран начинът, по който регионите и градовете използват средствата на ЕС за подобряване на ежедневието на гражданите.​

Защо е необходима седмица на регионите и градовете?
Регионите и градовете участват в разработването на повечето политики на ЕС. Поднационалните публични органи в ЕС отговарят за една трета от публичните разходи (2 100 млрд. евро на година) и за две трети от публичните инвестиции (приблизително 200 млрд. евро), като често те трябва да се правят според правните разпоредби на ЕС.

Как беше поставено началото?
През 2003 г. Европейският комитет на регионите, в качеството си на асамблея на регионалните и местните власти в ЕС, покани установените в Брюксел местни и регионални представителства към Европейския съюз да отворят по едно и също време вратите си за посетители като част от съвместна концепция „Дни на отворените врати“. През годините инициативата се разви и се превърна в значима годишна проява с участието на Европейската комисия и други заинтересовани лица. През 2016 г. проявата беше преименувана от „Дни на отворените врати“ на „Европейска седмица на регионите и градовете“, за да се избегне объркване с годишните прояви от типа „Ден на отворените врати“, които се организират всяка година в Брюксел от всички институции на ЕС по повод Деня на Европа през май, както и с други подобни събития, провеждани от представителствата на Комисията в държавите членки по същия повод.

Кои са организаторите?
Европейската седмица на регионите и градовете се организира съвместно от Европейския комитет на регионите (КР) и Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ (ГД REGIO) на Европейската комисия. В началото на годината, обикновено през януари, се отправя покана за привличане на партньори. Впоследствие се избират партньори от цяла Европа: региони и градове, групирани според споделени теми („регионални партньорства“), предприятия, финансови институции, международни сдружения или академични организации. Партньорите трябва да проведат семинари по въпроси от общ интерес, често свързани с изпълнението на европейските структурни и инвестиционни фондове и други програми на ЕС.

Как е структурирана програмата?
Програмата е организирана около една основа тема и няколко подтеми. Сесиите се организират от три категории партньори: 1) градове и региони; 2) партньори от европейските институции; и 3) дружества, финансови институции и местни и европейски сдружения. От 2020 г. насам, за да се адаптира към пандемията от COVID-19, EURegionsWeek се превърна в цифрова проява, включваща виртуални работни сесии и възможности за работа в мрежа за партньори и участници.

Кой участва в Европейската седмица на регионите и градовете?
Участниците имат специален интерес към регионалната и селищната политика, тъй като повечето са длъжностни лица на местно, регионално и национално равнище, както и на равнището на ЕС. Типичният участник е от регионална или местна администрация, участва за първи път в проявата.

Какво е въздействието на Европейската седмица на регионите и градовете?
Въздействието на събитието се оценява системно от самото начало. По-специално участниците подчертават ползата от информацията, получена от институциите на ЕС, за професионалното управление на средствата на ЕС, както и от установяването на контакти с колеги от други държави. Голямото медийно отразяване на проявата също е показателно за нейната значимост. Вече години наред близо 300 журналисти от печатни издания, радиа, телевизии и онлайн медии от цяла Европа идват в Брюксел, за да отразят събитието.

Учениците от IТ гимназията отбелязаха Европейския ден на градовете и регионите с инициативи, представени в часовете по География и икономика с тяхната преподавателка г-жа Жени Манахилова. Заедно те разбработиха презентации, които представиха пред своите съученици от деветите класове, като им показаха основните особености във всеки регион - стопанство, население, интересни факти и забележителности. Всички ученици бяха заинтригувани и с удоволствие ще продължат да отбелязват този ден, за да научават повече новости.

Инициативата е част от проект Глобално училище, финансиран от Българската платформа за международно развитие в рамките на IX Нацинална конференция за глобално образование, с финансовата подкрепа на Европейската мреже за глобално образование (GENE), съфинансирана от Европейския съюз.
Gene LogoEu LogoBpmr Logo