НП "Бизнесът преподава" само в едно старозагорско училище

НП "Бизнесът преподава" само в едно старозагорско училище
Ранното кариерно ориентиране и запознаването на учениците с възможностите, които дават различните професии за бъдеща реализация, както и информирането им за най-новите тенденции в развитието на техниката и технологиите, е ключов фактор за подготовката на младите хора за живот и работа. Осъвременяването на квалификацията на учителите в партньорство с бизнеса е от съществено значение за развиването у младите хора на компетентностите, необходими за успешна бъдеща реализация.
Семинари ще се провеждат в ПГКНМА "Проф. Минко Балкански", които ще обучат учениците от VIII и IX клас. Представители на предприятия ще запознаят учениците с новости в технологичния сектор и ще проведат кратки демонстрационни обучения в рамките на 2 учебни часа 2 пъти в учебната година.
Провеждането ще се извърши присъствено, а при невъзможност от разстояние в електронна среда.

Включването на представители на бизнеса в учебния процес на училището ще бъде по тематични направления, които са в съответствие с утвърдените учебни програми за професионална подготовка.

Представителите на бизнеса ще подпомогнат преподаването в клас като мотивират учениците за обучение в професии в областта на STEM компетентностите и ги запознаят с практическата приложимост на технологиите по изучаваните предмети и специалности.