Гласът на младите изследователи от ПГКНМА

Гласът на младите изследователи от ПГКНМА
На 20.02.2022г. в културен център „ТРАКАРТ“ в Пловдив се проведе първото пред-ставяне на „Асоциация на младите учени“. Целевите групи на проекта са млади изследо-ватели на възраст от 15 до 29 години, представители на държавни институции, универ-ситети, STEM училища, бизнеса и др.
В този форум взеха участие Иван Канев и Божидар Канев от 9Б клас с научен ръководил Тонка Иванова - учител по физика и астрономия.
Гласът на младите изследователи от ПГКНМА
Гласът на младите изследователи от ПГКНМА
Изпълнението на проект „Гласът на младите изследователи“ 2021-2-BG01-KA154-YOU-000039063 е финансирано от програма „Еразъм+“ на ЕС.
Основната цел на проекта е да засили сътрудничеството между младите изследователи в страната, чрез изработване на платформа за дигитално сътрудничество между тях.
Чрез ролеви игри, предназначени за участниците, се предостави възможност за споде-ляне на идеи за подобряване на възможностите за „правене на наука“ в България. Разискваха се успешни европейски практики за сътрудничество между бизнес, наука и образование и трансфера на иновации и технологии от наука към бизнес.
Въведение към проекта и представяне на „Асоциация на младите учени“ направи него-вия председател Вадим Рошманов. В лекционния модул по „Гражданско образование“ се представиха няколко дискусионни теми.: Доц. д-р Даниела Пастармаджиева-„Поли-тически науки и Национална сигурност“ от ПУ „П. Хилендарски“ ни запозна с „Транс-ферът на знание от науката към обществото и бизнеса“.Доц. Иван Станков-от „Компю-търни системи“ в Технически университет“ София ни представи „Кариерно израстване в академичната сфера“. Вадим Рошманов-аспирант в Международния университет в Москва ни говори на тема „Финансиране на научно-изследователски и иновативни проекти“. В Дискусионните теми взеха участие още: Еньо Савов-„Международно пра-во и взаимоотношения“ на тема: „Европейски проекти и работа на Европейски Инсти-туции“ и Михаела Иванова-д-р по „Икономика и управление“ на тема: “Регионални инициативи, програма „Европа“ и Академия Визионери.
От презентационният модул Пенчо Малинов-предприемач от „Биопак БГ“много атрак-тивно ни представи „Посланици на добрия пример“. От биоразградимите материали, чрез компустъра се произвежда ток. Показаните образци от царевично брашно-чашки за кафе и безалкохолно, салфетки от рециклирана хартия, прибори за хранене и кутии за храна от палмови листа, торбички от царевично нишесте, хартиени торбички от слама създадоха настроение, размисли и дискусия на екологична тема.
Сибел Азиз-докторант в ПУ презентира тема:“ Пътят от студентската скамейка до ра-бота в научна лаборатория“, Екатерина Такова от „Биология на растенията“ ПУ ни представи темата: „Науката и образованието като мисия“ и др.
В „Работно ателие по Гражданско образование“ представяхме по работни групи три направления: 1. Научно-изследователски проект, 2. Стърт-ъп-ключови партньори и 3. Граждански проект, иновативна насоченост за подкрепа на млади изследователи.
По много атрактивен начин всяка от групите прояви творчество, даде интересни идеи и при дискутирането защитаваше своите виждания и посочваше трайни резултати.
Нашият „млад учен“ Иван Канев бе „човекът с идеите при програмирането“. Всички от групата се съобразяваха с неговите предложения. Участниците ни бяха най-малките по възраст и единствени ученици на този форум. В много активното им представяне всич-ки присъстващи отново чуха за иновативната ни гимназия ПГКНМА проф. „Минко Балкански“ в Стара Загора. Имаме отново покани за участие за още два предварително планувани форуми: през месец май в Бургас и през юни в Тракийски университет.
Работата с млади хора обогатява. Създават се нови контакти, обменят се нови идеи и това дава стимул за нови изяви и творчески проекти. С нашето участие, вече сме пълноправни членове в „Асоциация на младите учени“.
Гласът на младите изследователи от ПГКНМА
Гласът на младите изследователи от ПГКНМА