Кампания "We Think Green"

Кампания "We Think Green"
Инициативата за разделно събиране на отпадъци е от полза за обществото и околната среда и е добър пример за ефективно екологично образование в полза на природата. Учениците и учителите на ПГКНМА "Проф. Минко Балкански" спазват правилата за разделно събиране на отпадъци и показват отговорно отношение към ползите от рециклирането.
Кампания "We Think Green"
Кампания "We Think Green"
В центъра на цялата инициатива за опазването на околната среда и спасяване на планетата са учителите на ПГКНМА. Те предават на учениците знанията за процесите и ползите от рециклирането и така могат да запалят у тях интереса и любовта към природата. С личния си пример, с авторитета си, те са ключов фактор и в израстването им към като личности с отговорно и активно отношение към проблемите на съвременния свят.
Екологичното образование и възпитание е важна част от учебния процес в училище. В часовете на класа класните ръководители използват разработени уроци за ученици от първи до дванадесети клас по теми като разграждане на отпадъците в природата и последиците за човешкото здраве, флората и фауната, видове отпадъци, разделно събиране и рециклиране, екологичен отпадък, предоставени от образователна платформа на Екопак ЕАД. Тя предоставя и игри като "Нов живот за празните кутии", "Мода от отпадъци", "Изхвърли в правилния контейнер" и много други, които допринасят за разпространението на правилата за правилно събиране и изхвърляне на отпадъци.

Полезни правила за разделно събиране на отпадъци:
1. Използвайте синия контейнер за разделно събиране на хартиени и картонени отпадъци
2. Използвайте жълтия контейнер за разделно събиране на пластмасови и метални отпадъци от опаковки.
3. Използвайте зеления контейнер за разделно събиране на стъклени отпадъци от опаковки.


Ползата от рециклирането за обществото и околната среда е безспорна. разделното събиране на отпадъци и отговорното отношение към природата са задължение на всеки един от нас и затова превръщането им в устойчиви навици трябва да започне в най-ранна възраст, затова ролята на училището е незаменима.
Кампания "We Think Green"
Кампания "We Think Green"