Школа на тема: "Изкуствен интелект" във фондация "Миню Балкански", с. Оряховица

Школа на тема: "Изкуствен интелект" във фондация "Миню Балкански", с. Оряховица
Уважаеми колеги, родители и ученици,
Ежегодно Фондация „Миню Балкански“ организира школи, спомагащи за мотивиране и развитие на ученици в различни научни и образователни области.

Тази година фондацията организира и ще проведе за втори път шестдневна школа по „Изкуствен интелект“, предназначена за учители и ученици. Най-добър ефект ще се получи, когато учител участва заедно със свой ученик (ученици). Целевите групи са учители, които преподават в профилирани паралелки със засилено изучаване на математика, информатика и ИТ, както и техни ученици. Целта на обучението е въведение в същността, историята, теоретичните основи и инструментариума на Изкуствения интелект, очертаване на основните направления на развитие и приложенията.
Школа на тема: "Изкуствен интелект" във фондация "Миню Балкански", с. Оряховица
График за провеждане на школата:

14 март
- Пристигане, настаняване и обяд в кампуса на фондацията от 11 до 13 часа. Обяд от 13:15 до 14:15часа.
- Лекция 90 мин.:Част 1.Увод в Изкуствения интелект (ИИ) - Определение на ИИ. Възникване и история. Съвременен ИИ. 4-та технологична революция (4ТР). Връзката между ИИ и 4ТР. Агентно-ориентирана парадигма. Агентни архитектури.
15 март – четири 90-минутни лекции: Част 2:1. Решаване на проблеми посредством търсене - Проблем. Търсене. Преглед на методите за решаване на проблеми чрез търсене. Пространство на състоянията. Пълни методи за търсене. Експоненциален взрив. Понятие за евристика. Евристични методи за търсене. Алгоритъм А*;
16 март – четири 90-минутни лекции: Част 2.2.Решаване на проблеми посредством търсене - Методи за локално търсене (метод на катерача, еволюционни стратегии). Проблеми с ограничения (Constraint Satisfaction Problems);
17 март – четири 90-минутни лекции: Част 3.1.: Знания и семантично моделиране - Понятие за знание. Класификация. Общи знания. Представяне на знания; Представяне на знания чрез правила; Съждителна логика;
18 март – четири 90 минутни лекции: Част 3.2.: Знания и семантично моделиране - Въведение в логическото програмиране. Пролог; Предикатна логика; Представяне и обработка на знания; Създаване на системи, използващи знания.
19 март – една обобщителна лекция 90 мин., 11:00 ч отпътуване.

Лектори: проф. д-р Станимир Стоянов (Пловдивски университет), проф. дн Сава Гроздев; доц. д-р Тодорка Глушкова (Пловдивски университет), проф. д-р Веселин Ненков, Росица Петрова (асистент), гл. ас. Венета Табакова-Комсалова (Пловдивски университет).

Таксата за участие в школата е в размер на 350 лв. за ученик и 350 лв. за учител.Тя включва настаняването, храненето, обучението и учебни материали.

Заявките за участие в школата ще бъдат удовлетворявани по реда на тяхното получаване до попълване на местата (20 участници).
Срок за подаване на заявките - не по- късно от 01 март. До 05 март приетите участници ще получат писмо на посочения от тях електронен адрес и покана за заплащане на таксата за участие.
За допълнителна информация и получаване на формуляри за кандидатстване моля, пишете на fmb.shkoli@gmail.com.

Лице за контакт: Янка Ковачева – Организатор „Учебни дейност“ – Фондация „Миню Балкански“, с. Оряховица. Телефон за връзка: 0889555677