ПГКМНА със статут Иновативно училище

ПГКМНА със статут Иновативно училище
ПГКНМА стана част от мрежата от иновативни училища, която ще осигурява ясна и стратегическа посока, променяща фундаментално начина, по който България ще подготви училищата за XXI век.
Щастливи сме да споделим, че от следващата учебна година Професионалната гимназия по компютърни науки и математически анализи “Проф. Минко Балкански”, гр. Стара Загора ще има статут на иновативно училище. Проектът, който училището ще реализира в рамките на следващите четири години, е свързан с въвеждането на нов учебен предмет “Игри и програмиране”.
ПГКМНА със статут Иновативно училище
ПГКМНА със статут Иновативно училище
За проекта
Педагогическият екип на ПГКНМА ще осъвременява обучението чрез прилагането на новия актуален учебен предмет, адаптиран спрямо нуждите на действащите учебни програми у нас. Ще се оптимизират технологиите на преподаване и учене чрез въвеждането на модел, който активизира и стимулира самостоятелността на учениците в процеса на обучение. Училището създава учебна и училищна култура, в която те се чувстват сигурни, подкрепяни от учители и съученици, справящи се по‐успешно с учебния материал и различни предизвикателства по време на обучението си.

В иновативния процес са включени 54 ученици – 2 паралелки от 8. клас – специалности "Системно програмиране" и "Приложно програмиране". С учениците ще работят двама преподаватели с опит в работата по проекти.
Новият иновативен план ще развива ключовите компетентности в Европейската референтна рамка: дигитална компетентност, умения за учене, общуване на чужди езици. Той е свързан и със следните национални приоритети в образованието и науката:
● подобряване на качеството на образованието;
● въвеждане на система за продължаваща квалификация и кариерно развитие на педагогическите специалисти.
Иновацията ще обхване периода 2021/2025 г. Водеща роля при нейното реализиране ще играе игровият модел на обучение (Gamification of learning), чиито основни принципи се заключават в развитие на логическо и алгоритмично мислене, разширяване и допълване на знанията за устройство на компютрите. По време на обучението учениците ще се запознаят с някои програмни езици и ще добият умения да решават различни казуси чрез тях. Изграждат се нови дигитални компетентности на ученика, които се прилагат в различни предметни области. Ще се използва интерактивна и адаптивна обучителна система, проектен подход и обучение чрез правене.

Учебното съдържание е представено в следните основни теми:
● Логика и Математика
● Програмиране с Java
Внедряването на този модел на обучение и организация е последваща стъпка от стратегията на ПГКНМА за превръщането му в училище с преподаване по ПБО (проектно базирано обучение). Всяко занимание започва с упражнения и игри за повишаване на концентрацията и развиване на паметта. Повечето от упражненията са с възможност за работа в екип (отбор) и освен за подобряване на когнитивните умения, могат да способстват за изграждането на хармонична и позитивна учебна среда. След кратко анализиране на резултатите се преминава към занимателните задачи.

Метод на преподаване и педагогически екип
Създаването на екип от висококвалифицирани и мотивирани учители за прилагане на иновацията е от ключово значение за разчупване на традиционния модел на преподаване. Образователният модел е фокусиран върху усъвършенстване начина при организиране на управлението, обучението и образователната среда в училището. Той е изграден на базата на интегрирани интерактивни методи на обучение, основаващи се на учене чрез правене и моделиране, развиване на компетентностите чрез дейности, насочени към активно учене и креативно мислене, подпомогнати от уеб базираните технологии.В центъра на обучението е ученикът и развитието на неговите индивидуални умения, компетентности и творчески заложби.

Очаквани резултати
В края на периода на внедряване на иновацията очакваме моделът да бъде успешно реализиран в паралелките със специалности Приложно и Системно програмиране; учениците да са усвоили голям набор от практически умения, задълбочени знания по задължителните общообразователните предмети и да се чувстват пряко ангажирани и отговорни към собственото си образование.

Повече за програмата
Иновативните училища са модел за изграждане на нова образователна парадигма, чрез която учениците подобряват образователните си резултати и повишават критичното мислене и творчество чрез иновативни образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство и учебни стратегии. Основна цел е разчупването на традиционния модел на обучение чрез прилагане на съвременни методи на обучение и осигуряване на интерактивна образователна среда.
На основание Решение № 523 на МС от 22.07.2021 г. за приемане на Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2021/2022 година, обн., ДВ, бр. 62 от 27.07.2021 г., на основание чл. 38, ал. 6 и чл. 39, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование, Професионалната гимназия по компютърни науки и математически анализи “Проф. Минко Балкански”, гр. Стара Загора получи статут на иновативно училище.