Документи и бланки

Правилник за дейността на училището

Големина: 540kB

Стратегия за развитие

Големина: 335kB

Етичен кодекс на училищната общност

Големина: 365kB

Училищна програма за намаляване на броя на отсъствията и за намаляване на броя на учениците, преждевременно напуснали училище

Големина: 190kB

Училищна програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

Големина: 234kB

Училищна програма за подкрепа на личностното развитие на учениците

Големина: 299kB

Училищна програма за повишаване на качеството на образование

Големина: 222kB

План за действие при работа в условията на пандемична ситуация, обусловена от разпространението на Ковид -19

Големина: 591kB

Годишен план

Големина: 272kB

Вътрешни правила за условията и реда за получаване на стипендии от ученици след завършено основно образование

Големина: 198kB

Правила за определяне на условията и реда за организиране на обучението и провеждане на изпитите с ученици в самостоятелна форма на обучение

Големина: 196kB

Вътрешни правила за реда за планиране и организация на провеждането на процедурите и за контрол на изпълнението на сключените договори за обществените поръчки, както и за реда за поддържането на профила на купувача

Големина: 26MB

Форми на обучение

Големина: 224kB

Заповед за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии през учебната 2022/2023 година

Големина: 282kB

Заповед за определяне на график на учебното време за учебната 2022/2023 г.

Големина: 164kB

Консултации по учебни предмети за втори срок на учебната 2021/2022 година

Големина: 189kB

График за провеждане на консултации на класните ръководители с родители и ученици за втори срок на учебната 2021/2022 година

Големина: 157kB

График за провеждане на класни работи по учебни предмети за втори срок на учебната 2021/2022 година

Големина: 219kB

График за провеждане на контролни работи през втори срок на учебната 2021/2022 година

Големина: 265kB

Заповед за олимпиади и състезания за учебната 2023/2024 година

Големина: 271kB

Учебен план - Системно програмиране 11 клас

Големина: 4MB

Учебен план - Приложно програмиране 11 клас

Големина: 4MB

Учебен план - Системно програмиране 10 клас

Големина: 4MB

Учебен план - Приложно програмиране 10 клас

Големина: 4MB

Учебен план - Компютърна графика 9 клас

Големина: 4MB

Учебен план - Прoграмиране на изкуствен интелект 9 клас

Големина: 4MB

Учебен план - Приложно програмиране 9 клас

Големина: 4MB

Учебен план - Компютърна графика 8 клас

Големина: 4MB

Учебен план - Прoграмиране на изкуствен интелект 8 клас

Големина: 4MB

Учебен план - Приложно програмиране 8 клас

Големина: 4MB

Декларация от родител - противоепидемични мерки

Големина: 0B

Заявление за постъпване на работа

Големина: 0B

Заявление за постъпване на работа
Заявление до директора

Големина: 0B

Заявление до директора – образец
Заявление от родителя до директора на приемащото училище

Големина: 0B

Заявление за стипендия за ученици без родител/и

Големина: 0B

Заявление за стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането достъп до

Големина: 195kB

Заявление за стипендия за отличен успех

Големина: 131kB

Заявление за записване в 8 клас за учебната 2023/2024

Големина: 162kB

Декларация за съгласие за събирането, използването и обработването на лични данни за учебната 2023/2024 г.

Големина: 135kB

Информационна карта с данни за ученик и родители за учебната 2023/2024 г.

Големина: 164kB

Декларация работа с психолог

Големина: 154kB

Декларация училищни документи

Големина: 166kB

План-програма за безопасност на движението по пътищата на ПГКНМА "Проф. Минко Балкански"

Големина: 235kB

Комисия за безопасност на движението по пътищата към ПГКНМА "Проф. Минко Балкански"

Големина: 1MB

Информационна карта

Големина: 153kB

Декларация за обработка на лични данни за записване в VIII клас

Големина: 151kB

Заявление за записване на ученици в VIII клас

Големина: 164kB

Заявление за приемане на ученик

Големина: 533kB

Заявление за приемане на ученик
Заявление за напускане на ученик

Големина: 362kB

Заявление за напускане на ученик
Декларация от родител

Големина: 338kB

Декларация от родител
Отчет - август 2023 - УП

Големина: 478kB

Отчет - февруари 2023

Големина: 934kB

Отчет - август 2023

Големина: 206kB