Документи и бланки

Правилник за дейността на училището

Големина: 987kB

Стратегия за развитие

Големина: 335kB

Етичен кодекс на училищната общност

Големина: 753kB

Училищна програма за намаляване на броя на отсъствията и за намаляване на броя на учениците, преждевременно напуснали училище

Големина: 366kB

Училищна програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

Големина: 463kB

Училищна програма за подкрепа на личностното развитие на учениците

Големина: 696kB

Училищна програма за повишаване на качеството на образование

Големина: 535kB

План за действие при работа в условията на пандемична ситуация, обусловена от разпространението на Ковид -19

Големина: 591kB

Годишен план

Големина: 375kB

Вътрешни правила за условията и реда за получаване на стипендии от ученици след завършено основно образование

Големина: 449kB

Правила за определяне на условията и реда за организиране на обучението и провеждане на изпитите с ученици в самостоятелна форма на обучение

Големина: 430kB

Вътрешни правила за реда за планиране и организация на провеждането на процедурите и за контрол на изпълнението на сключените договори за обществените поръчки, както и за реда за поддържането на профила на купувача

Големина: 26MB

Форми на обучение

Големина: 3MB

Заповед № РД09-1883/02.09.2021 г. за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии през учебната 2021/2022 година

Големина: 298kB

Заповед № РД09-1804/31.08.2021 г. за определяне на график на учебното време за учебната 2021/2022 година

Големина: 180kB

Консултации по учебни предмети за втори срок на учебната 2021/2022 година

Големина: 189kB

График за провеждане на консултации на класните ръководители с родители и ученици за втори срок на учебната 2021/2022 година

Големина: 157kB

График за провеждане на класни работи по учебни предмети за втори срок на учебната 2021/2022 година

Големина: 219kB

График за провеждане на контролни работи през втори срок на учебната 2021/2022 година

Големина: 265kB

Учебен план - Системно програмиране 9 клас

Големина: 172kB

Учебен план - Приложно програмиране 9 клас

Големина: 183kB

Учебен план - Приложно програмиране 8 клас

Големина: 180kB

Учебен план - Системно програмиране 8 клас

Големина: 181kB

Заявление до директора

Големина: 160kB

Заявление до директора – образец
Заявление за постъпване на работа

Големина: 151kB

Заявление за постъпване на работа
Декларация от родител - противоепидемични мерки

Големина: 155kB

Заявление от родителя до директора на приемащото училище

Големина: 160kB

Декларация за осигурени условия за провеждане на обучението на ученика в дневна форма от разстояние в електронна среда

Големина: 172kB

Заявление за преминаване в дневна форма на обучение от разстояние в електронна среда до 30 учебни дни за ученици до 14 г. възраст

Големина: 154kB

Заявление за преминаване в дневна форма на обучение от разстояние в електронна среда над 30 учебни дни за ученици до 14 г. възраст

Големина: 154kB

Заявление за преминаване в дневна форма на обучение от разстояние в електронна среда до 30 учебни дни за ученици от 14 до 18 г. възраст

Големина: 154kB

Заявление за преминаване в дневна форма на обучение от разстояние в електронна среда над 30 учебни дни за ученици от 14 до 18 г. възраст

Големина: 154kB

Информационна карта

Големина: 153kB

Декларация за обработка на лични данни за записване в VIII клас

Големина: 151kB

График на дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование за учебната 2022/2023 г.

Големина: 146kB

Заявление за записване в VIII клас

Големина: 448kB

Online кандидатстване след VII клас

Големина: 4MB

Заявление за приемане на ученик

Големина: 533kB

Заявление за приемане на ученик
Заявление за напускане на ученик

Големина: 362kB

Заявление за напускане на ученик
Декларация от родител

Големина: 338kB

Декларация от родител