Документи и бланки

Правилник за дейността на училището

Големина: 981kB

Стратегия за развитие

Големина: 335kB

Етичен кодекс на училищната общност

Големина: 753kB

Училищна програма за намаляване на броя на отсъствията и за намаляване на броя на учениците, преждевременно напуснали училище

Големина: 366kB

Училищна програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

Големина: 463kB

Училищна програма за подкрепа на личностното развитие на учениците

Големина: 696kB

Училищна програма за повишаване на качеството на образование

Големина: 535kB

План за действие при работа в условията на пандемична ситуация, обусловена от разпространението на Ковид -19

Големина: 591kB

Годишен план

Големина: 375kB

Вътрешни правила за условията и реда за получаване на стипендии от ученици след завършено основно образование

Големина: 449kB

Правила за определяне на условията и реда за организиране на обучението и провеждане на изпитите с ученици в самостоятелна форма на обучение

Големина: 430kB

Вътрешни правила за реда за планиране и организация на провеждането на процедурите и за контрол на изпълнението на сключените договори за обществените поръчки, както и за реда за поддържането на профила на купувача

Големина: 26MB

График за консултации по предмети за ученици и родители за първи срок на учебната 2020/2021 година

Големина: 235kB

График за провеждане на консултации на класните ръководители с родители и ученици за първи срок на учебната 2020/2021 година

Големина: 209kB

График за класни и контролни за първи срок на учебната 2020/2021 година

Големина: 215kB

График на учебните занятия за периода от 16.11.2020г. до 27.11.2020г.

Големина: 396kB

График за консултации по предмети за ученици и родители за втори срок на учебната 2020/2021 година

Големина: 379kB

График за класни и контролни за втори срок на учебната 2020/2021 година

Големина: 289kB

График за провеждане на консултации на класните ръководители с родители и ученици за втори срок на учебната 2020/2021 година

Големина: 74kB

Заповед № РД09-1883/02.09.2021 г. за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии през учебната 2021/2022 година

Големина: 298kB

Заповед № РД09-1804/31.08.2021 г. за определяне на график на учебното време за учебната 2021/2022 година

Големина: 180kB

Учебен план - Системно програмиране 9 клас

Големина: 172kB

Учебен план - Приложно програмиране 9 клас

Големина: 183kB

Учебен план - Приложно програмиране 8 клас

Големина: 180kB

Учебен план - Системно програмиране 8 клас

Големина: 181kB

Заявление до директора

Големина: 160kB

Заявление до директора – образец
Заявление за отсъствие от родител до Директор - 7 дни

Големина: 166kB

Заявление за отсъствие от родител до Директор - 7 дни
Заявление за отсъствие от родител до класен ръководител - 3 дни

Големина: 165kB

Заявление за отсъствие от родител до класен ръководител - 3 дни
Уведомително писмо от родител за отсъствие на ученик

Големина: 155kB

Уведомително писмо от родител за отсъствие на ученик
Заявление за освобождаване от изучаване на учебния предмет „Физическо възпитание и спорт“ (за ученици под 16 години)

Големина: 160kB

Заявление за освобождаване от изучаване на учебния предмет „Физическо възпитание и спорт“ (за ученици под 16 години)
Декларация от родител за информирано съгласие

Големина: 183kB

Декларация от родител за информирано съгласие
Удостоверение пред БДЖ

Големина: 151kB

Удостоверение пред дирекция „Социално подпомагане“

Големина: 153kB

Удостоверение пред дирекция „Социално подпомагане“
Заявление за постъпване на работа

Големина: 151kB

Заявление за постъпване на работа
Декларация от родител - противоепидемични мерки

Големина: 155kB

Заявление от родителя до директора на приемащото училище

Големина: 160kB

Заповед РД-14-23/21.05.2020г. на Министъра на образованието и науката за откриване на Професионална гимназия по компютърни науки и математически анализи-Стара Загора

Големина: 277kB

Заповед №РД-14-23/21.05.2020г. на Министъра на образованието и науката за откриване на Професионална гимназия по компютърни науки и математически анализи-Стара Загора
Заповед РД-06-482/26.06.2020г за утвърждаване на държавен план-прием в осми клас за учебната 2020/2021 година от Началника на РУО-Стара Загора

Големина: 14kB

Заповед №РД-06-482/26.06.2020г за утвърждаване на държавен план-прием в осми клас за учебната 2020/2021 година от Началника на РУО-Стара Загора
Заповед № РД09-2134/28.08.2020 г. за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии през учебната 2020/2021 година

Големина: 274kB

Заповед № РД09-2118/28.08.2020 г. за определяне на график на учебното време за учебната 2020/2021 година

Големина: 218kB

Заповед на министър на здравеопазването от 02.09.2021 г.

Големина: 555kB

Седмично разписание за първи срок на учебната 2021/2022 година

Големина: 211kB

Организация на учебния ден

Големина: 398kB

Седмично разписание за втори срок на учебната 2020/2021 година

Големина: 349kB

ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПЛАН-ПРОГРАМАТА ЗА ДЕЙСТВИЯ ПО БДП 2020/2021 година

Големина: 214kB

Задачи

Големина: 196kB

Дейности и мероприятия

Големина: 215kB

Плакат 1

Големина: 3MB

Плакат 2

Големина: 4MB

Плакат 3

Големина: 4MB

Плакат 4

Големина: 2MB

Най-добри практики в безопасността на движението по пътищата

Големина: 2MB

План-програма за действие за БДП

Големина: 542kB

БЮЛЕТИН за безопасност на движението по пътищата

Големина: 8MB

Комисия по БДП за учебната 2021/2022 година

Големина: 170kB

Информационна карта

Големина: 103kB

Декларация за обработка на лични данни за записване в VIII клас

Големина: 84kB

График на дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование за учебната 2021/2022г.

Големина: 85kB

Заявление за записване в VIII клас

Големина: 418kB

Online кандидатстване след VII клас

Големина: 638kB

Списък със задължителна и препоръчителна литература за VIII клас

Големина: 230kB

Списък със задължителна и препоръчителна литература за VIII клас
Учебници за 2020/2021 учебна година

Големина: 240kB

Списък със задължителна литература за IX клас

Големина: 89kB

Списък с учебниците за 8 клас за учебната 2021/2022 г.

Големина: 109kB

Списък с учебниците за 9 клас за учебната 2021/2022 г.

Големина: 122kB

Бронзов медал за Иван Канев от математическо състезание

Големина: 373kB

Второ място за Атанас Стефанов от Националното първенство по карате шинкиокушин

Големина: 356kB

Тодор Господинов завоюва три златни и един сребърен медал на плувен турнир

Големина: 533kB

Наградата на Омбудсмана на Стара Загора в конкурса за най-добро есе на тема "Моите граждански права и отговорности" спечели Елена Станчева - ученичка от VIIIа клас

Големина: 1MB

Заявление за приемане на ученик

Големина: 533kB

Заявление за приемане на ученик
Заявление за напускане на ученик

Големина: 362kB

Заявление за напускане на ученик
Декларация от родител

Големина: 338kB

Декларация от родител
Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

Големина: 186kB

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата
Покана за събрание на родителите на 04.09.2020г.

Големина: 213kB

Покана за събрание на родителите на 04.09.2020г.
Правомощия на обществените съвети

Големина: 192kB

Правомощия на Обществените съвети, определени в глава Четиринадесета от Закона за предучилищното и училищното образование
Заповед за определяне на лице, което да води протокола на Общото събрание на родителите

Големина: 407kB

Заповед за определяне на членовете на Обществения съвет

Големина: 200kB

Заповед за определяне на поименния състав на Обществения съвет

Големина: 420kB

Вътрешни правила за прилагане на антикорупционни процедури

Големина: 362kB

Вътрешни правила за прилагане на антикорупционни процедури
Отчет за периода 01.01.2020-31.12.2020 г.

Големина: 106kB

Бюджет 2020

Големина: 2MB

Отчет юли - 2020

Големина: 18MB

Отчет - Август 2020

Големина: 2MB

Отчет - Септември 2020

Големина: 7MB

Баланс - Септември 2020

Големина: 4MB

Отчет - Октомври 2020

Големина: 4MB

Отчет - Декември 2020

Големина: 4MB

Отчет - Ноември 2020

Големина: 4MB

Отчет - Януари 2021

Големина: 2MB

Отчет - Февруари 2021

Големина: 2MB

Уточнен план 2021

Големина: 3MB

Отчет - Март 2021

Големина: 3MB

Отчет - Април 2021

Големина: 3MB

Отчет - Май 2021

Големина: 3MB

Отчет - Юни 2021

Големина: 6MB

Отчет януари - 2021

Големина: 15MB

Отчет февруари - 2021

Големина: 14MB

Отчет март - 2021

Големина: 47MB

Отчет април - 2021

Големина: 15MB

Отчет май - 2021

Големина: 14MB

Отчет юни - 2021

Големина: 68MB

Отчет юли - 2021

Големина: 18MB

Отчет август - 2021

Големина: 15MB

Отчет септември - 2021

Големина: 7MB

Информация за упражняване правото на достъп до обществена информация

Големина: 220kB

Информация за упражняване правото на достъп до обществена информация
Вътрешни правила за достъп до обществена информация

Големина: 396kB

Вътрешни правила за достъп до обществена информация
Заповед нормативни разходи

Големина: 101kB

Заповед нормативни разходи
Отчет по ЗДОИ за периода 01.01.2020-31.12.2020 г.

Големина: 106kB

Информиране на родителите на учеици, записани в първи и осми клас в държавно или общинско училище, за отпускане на еднократна помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната година

Големина: 721kB

Готови ли сме за учебната година

Големина: 18MB

Агресията в училище

Големина: 830kB

Какво означава тормоз в училище от връстниците?

Големина: 192kB

Безопастност в мрежата

Големина: 55MB

Кибертормозът

Големина: 4MB

Препоръки относно безопасно провеждане на дистанционно обучение в онлайн среда

Големина: 1MB

Насилие, агресия и тормоз. Механизъм за противодействие на тормоза в училище

Големина: 2MB

Тютюнопушене

Големина: 3MB

Онлайн тормоз

Големина: 855kB

Заплахи в интернет

Големина: 3MB

Безопасен интернет

Големина: 1MB

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Големина: 319kB

Алгоритъм за прилагане на механизма за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Големина: 85kB

Заповед на Министъра на образованието и науката

Големина: 41kB

Училищна политика за превенция и интервенция на насилие и тормоз

Големина: 383kB

План за противодействие на насилието и тормоза

Големина: 472kB