Правила

Вътрешни правила за условията и реда за получаване на стипендии от ученици след завършено основно образование

Големина: 599kB

Правила за определяне на условията и реда за организиране на обучението и провеждане на изпитите с ученици в самостоятелна форма на обучение за учебната 2020/2021 година

Големина: 259kB