Правила

Вътрешни правила за условията и реда за получаване на стипендии от ученици след завършено основно образование

Големина: 310kB

Правила за определяне на условията и реда за организиране на обучението и провеждане на изпитите с ученици в самостоятелна форма на обучение

Големина: 195kB

Вътрешни правила за реда за планиране и организация на провеждането на процедурите и за контрол на изпълнението на сключените договори за обществените поръчки, както и за реда за поддържането на профила на купувача

Големина: 26MB

Форми на обучение

Големина: 225kB