Програми

Училищна програма за намаляване на броя на отсъствията и за намаляване на броя на учениците, преждевременно напуснали училище

Големина: 366kB

Училищна програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

Големина: 463kB

Училищна програма за подкрепа на личностното развитие на учениците

Големина: 696kB

Училищна програма за повишаване на качеството на образование

Големина: 535kB