Програми

Училищна програма за намаляване на броя на отсъствията и за намаляване на броя на учениците, преждевременно напуснали училище за учебната 2020/2021 година

Големина: 536kB

Училищна програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи за учебната 2020/2021 година

Големина: 720kB

Училищна програма за подкрепа на личностното развитие на учениците за учебната 2020/2021 година

Големина: 454kB