Обществен съвет

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

Големина: 186kB

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата
Покана за събрание на родителите на 04.09.2020г.

Големина: 213kB

Покана за събрание на родителите на 04.09.2020г.
Правомощия на обществените съвети

Големина: 192kB

Правомощия на Обществените съвети, определени в глава Четиринадесета от Закона за предучилищното и училищното образование
Заповед за определяне на лице, което да води протокола на Общото събрание на родителите

Големина: 407kB

Заповед за определяне на членовете на Обществения съвет

Големина: 200kB

Заповед за определяне на поименния състав на Обществения съвет

Големина: 420kB