Заявление до директора

Големина: 160kB

Заявление до директора – образец
Заявление за отсъствие от родител до Директор - 7 дни

Големина: 166kB

Заявление за отсъствие от родител до Директор - 7 дни
Заявление за отсъствие от родител до класен ръководител - 3 дни

Големина: 165kB

Заявление за отсъствие от родител до класен ръководител - 3 дни
Уведомително писмо от родител за отсъствие на ученик

Големина: 155kB

Уведомително писмо от родител за отсъствие на ученик
Заявление за освобождаване от изучаване на учебния предмет „Физическо възпитание и спорт“ (за ученици под 16 години)

Големина: 160kB

Заявление за освобождаване от изучаване на учебния предмет „Физическо възпитание и спорт“ (за ученици под 16 години)
Декларация от родител за информирано съгласие

Големина: 183kB

Декларация от родител за информирано съгласие
Удостоверение пред БДЖ

Големина: 151kB

Удостоверение пред дирекция „Социално подпомагане“

Големина: 153kB

Удостоверение пред дирекция „Социално подпомагане“
Заявление за постъпване на работа

Големина: 151kB

Заявление за постъпване на работа
Декларация от родител - противоепидемични мерки

Големина: 155kB

Заявление от родителя до директора на приемащото училище

Големина: 160kB

Декларация за осигурени условия за провеждане на обучението на ученика в дневна форма от разстояние в електронна среда

Големина: 172kB

Заявление за преминаване в дневна форма на обучение от разстояние в електронна среда до 30 учебни дни за ученици до 14 г. възраст

Големина: 154kB

Заявление за преминаване в дневна форма на обучение от разстояние в електронна среда над 30 учебни дни за ученици до 14 г. възраст

Големина: 154kB

Заявление за преминаване в дневна форма на обучение от разстояние в електронна среда до 30 учебни дни за ученици от 14 до 18 г. възраст

Големина: 154kB

Заявление за преминаване в дневна форма на обучение от разстояние в електронна среда над 30 учебни дни за ученици от 14 до 18 г. възраст

Големина: 154kB