Заявление отсъствия по уважителни причини до 15 дни в една учебна година

Големина: 151kB

Заявление за записване в 8 клас

Големина: 162kB

Декларация за съгласие за събиране, използването и обработването на лични данни

Големина: 133kB

Информационна карта с данни за ученик и родители

Големина: 164kB

Декларация работа с психолог

Големина: 154kB

Декларация училищни документи

Големина: 166kB

Декларация информирано съгласие - извеждане на ученици

Големина: 182kB

Удостоверение БДЖ

Големина: 151kB

Уведомително писмо

Големина: 155kB

Заявление освобождаване от изучаване на учебния предмет „Физическо възпитание и спорт“

Големина: 160kB

Заявление за стипендия за отличен успех

Големина: 131kB

Заявление за стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането достъп до

Големина: 195kB

Заявление за стипендия за ученици без родител/и

Големина: 0B

Заявление от родителя до директора на приемащото училище

Големина: 0B

Заявление до директора

Големина: 0B

Заявление до директора – образец
Заявление за постъпване на работа

Големина: 0B

Заявление за постъпване на работа
Декларация от родител - противоепидемични мерки

Големина: 0B