Заявление от родителя до директора на приемащото училище