Вътрешни правила за условията и реда за получаване на стипендии от ученици след завършено основно образование