Проект "ИКТ в системата на предучилищното и училищното образование", Дейност 6

Обща информация за проекта

Дигитализацията на учебния процес е ключов елемент на модерното училище, чрез който се оптимизира процесът на обучение, повишава се неговата ефективност и се подпомага навлизането на иновации, базирани на информационните и комуникационните технологии
(ИКТ).

Обща цел
Подобряване качеството и възможностите за електронно обучение в системата на
предучилищното и училищното образование, достъп до съвременни информационни и
комуникационни технологии, внедряване на образователни иновации и създаване на условия за устойчивото им развитие.

Обхват на програмата:
Национален обхват в сферата на институциите на предучилищното и училищното
образование, регионалните управления на образованието, Министерството на образованието и науката (МОН).

Дейност 6: Изграждане/доизграждане на Wi-Fi мрежи за нуждите на училищното образование и изграждане на нови Wi-Fi зони, както и дейности, свързани с обезпечаване на работоспособността им.