План-програма и комисия за безопасност на движението по пътищата