НП "Бизнесът преподава"

Обща информация за проекта

Изпълнението на настоящата програма ще има като краен ефект повишаване
качеството на преподаването и формиране на знания и умения в областта на финансовата
грамотност, предприемачеството и STEM компетентностите.

Ранното кариерно ориентиране и запознаването на учениците с възможностите,
които дават различните професии за бъдеща реализация, както и информирането им за
най-новите тенденции в развитието на техниката и технологиите, е ключов фактор за
подготовката на младите хора за живот и работа. Осъвременяването на квалификацията
на учителите в партньорство с бизнеса е от съществено значение за развиването у
младите хора на компетентностите, необходими за успешна бъдеща реализация.

- Мотивиране на учениците за обучение в професии и профили в областта на
предприемачеството и STEM компетентностите;
- Запознаване с практическата приложимост на технологиите по изучаваните
общообразователни, профилиращи предмети и специалности от професии:
представители на бизнеса подпомагат преподаването в клас;
- Проведени семинари за учители и ученици от бизнес представители по
актуални теми за съответната предметна област в съответствие с утвърдените
учебни програми;
- Работа на учители по реални проекти във фирмите: учителите ще осъвременят
своята професионална подготовка в реална работна среда.

Модул 1 „Бизнесът в училище“
- Семинарите се провеждат в училища, които обучават ученици от I до XII клас.
Представители на предприятия запознават учениците с новости в технологичния
сектор и провеждат кратки демонстрационни обучения в рамките на 2 учебни часа
до 2 пъти в учебната година. Провеждат се присъствено, а при невъзможност от
разстояние в електронна среда.
- Включване на представители на бизнеса в учебния процес на училища,
осъществяващи обучение от I до XII клас. Тематичните направления, по които ще
се провежда обучението, трябва да са в съответствие с утвърдените учебни
програми за общообразователна, профилирана и професионална подготовка.
Представителите на бизнеса могат да бъдат включени в учебния процес в рамките
на 6 учебни часа до 2 пъти в учебната година. Учебните часове се реализират
присъствено, а при невъзможност от разстояние в електронна среда.