Училищно настоятелство "Съвет на мъдреците"

Училищното настоятелство "Съвет на мъдреците" при Професионална гимназия по компютърни науки и математически анализи "Проф. Минко Балкански", гр. Стара Загора е регистрирано като юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност и подпомага развитието и материалното осигуряване на училището.
Основната цел на Настоятелството е обединяването на усилията на родителската и друга общественост с тази на държавните и общински органи и организации, физически и юридически лица за подпомагане развитието на учебното дело и възпиталния процес в училището.
Училищното настоятелство набира средства за осъществяване на целите залегнали в устава му, чрез дарения и извършване на допълнителна дейност, от която да реализира приходи. Постъпленията в Настоятелството ни дават възможност да заплащаме разходите на изявени ученици от училището, във връзка с участието им в олимпиади и състезания от различни области на науката и спорта.
Ние работим доброволно, безвъзмездно и с желание да допринесем за личностното развитие и успеха на нашите деца. И Вие можете да ни подкрепите. Дарения могат да постъпват по банковата ни сметка, или в касата на Училищното настоятелство.

Банкова сметка:

IBAN: BG07 FINV 9150 1017 5745 23
Първа Инвестиционна Банка

Училищно настоятелство „Съвет на мъдреците” при ПГКНМА "Проф. Минко Балкански", гр. Стара Загора

Благодарим на всички дарители!

Съвет на настоятелите:

Грозданка Канева – председател


Контакти:

e-mail: pgknma_board@pgknma.com