Вътрешни правила

Вътрешни правила за реда за планиране и организация на провеждането на процедурите и за контрол на изпълнението на сключените договори за обществените поръчки, както и за реда за поддържането на профила на купувача

Вътрешни правила с цел уреждане на взаимодействието между административните единици, съобразно структурата на администрацията на ПГКНМА, гр. Стара Загора, при управлението на процеса на разходване на бюджетните средства чрез обществени поръчки за доставки, услуги и строителство в етапите на планиране и провеждане на процедурите и осъществяване на контрола по изпълнението на договорите за обществени поръчки.