Обществен съвет

Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на училището и за граждански контрол на управлението му.
Покана за събрание на родителите на 04.09.2020г.
Покана за събрание на родителите на 04.09.2020г.
Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата
Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата
Правомощия на обществените съвети
Правомощия на Обществените съвети, определени в глава Четиринадесета от Закона за предучилищното и училищното образование