Учител по информатика и информационни технологии

Учител по информатика и информационни технологии
ДЛЪЖНОСТ: Учител по информатика и информационни технологии
БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА: 1
МЯСТОТО Е СВОБОДНО, СЧИТАНО ОТ: 23.07.2021г.
МЯСТО НА РАБОТА: Професионална гимназия по компютърни науки и математически анализи - Стара Загора
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
ОБРАЗОВАНИЕ: висше - бакалавър
СПЕЦИАЛНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ: съгласно Наредба 15/22.07.2019г за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти
ИЗИСКВАН ТРУДОВ СТАЖ: не
ДРУГИ: Да не е съден и осъждан за умишлено престъпление. Да не страда от заболявания, застрашаващи живота на подрастващите.
ВИД ТРУДОВ ДОГОВОР: неопределено време
РАБОТНО ВРЕМЕ: пълно
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
Заявление за заемане на длъжността
Професионална автобиография
Копие от документа удостоверяващ завършена степен на образование и квалификация
Справка за придобития стаж и професионален опит - препис-извлечение от трудова книжка или трудова книжка /копие/
ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ
ОТ: 01.07.2021г.
ДО: 09.07.2021г.
В СГРАДА НА: ПГКНМА, град Стара Загора, община Стара Загора
АДРЕС: ул. "Ген.Гурко"102, етаж 3, стая 36, приемане на документи: от 08:30 до 16:00 часа
ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА: 0885456553
ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ: 01.07.2021г.
ДАТА НА ОБНОВЯВАНЕ: 01.07.2021г.
Забележка!
Свидетелство за съдимост /копие/ и Карта за предварителен медицински преглед /копие/ се изискват от кандидата, който ще бъде назначен на обявената длъжност.

Изтеглете "Заявление за заемане на длъжността"