Декларация за поверителност

С влизането в сила на Регламент (ЕС) 2016/679 – Общ регламент относно защитата на данните – ОРЗД) Професионалната гимназия по компютърни науки и математически анализи, наричана по-долу ПГКНМА, в качеството си на администратор на лични данни, има задължение да Ви информира, относно извършваното от ПГКНМА обработване на лични данни.
Моля, прочетете внимателно настоящите Политики, за да бъдете информирани за това как се обработва отнасящата се до Вас лична информация, при осъществяване на задължителното училищно образование, както и при използването на нашата интернет платформа https://www.pgknma.com.
Професионалната гимназия по компютърни науки и математически анализи е общинско учебно заведение от системата на училищно образование, в което се обучават, възпитават и социализират ученици, с цел придобиване на степен на образование. Екипът на училището се състои от висококвалифицирани кадри, посредством които предоставя качествено актуално образование, основано на исторически традиции в атмосфера на етични социални взаимоотношения, гарантирани от толерантност и сътрудничество.
ПГКНМА е професионално училище.
Професионалната гимназия по компютърни науки и математически анализи е юридическо лице, с административен адрес и адрес на осъществяване на учебна дейност: гр. Стара Загора, ул. „Ген. Гурко“ №102.

Информация за контакт:
Адрес: гр. Стара Загора, ул. „Ген. Гурко“ №102, ет. 3, стая 36
e-mail: pgknmasz@gmail.com
телефон за връзка: 0885 456 553

ПГКНМА обработва лични данни на физически лица за конкретни, точно определени от закона цели. Данните се обработват законосъобразно и добросъвестно и не могат да се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели. Обработваните лични данни са ограничени до минимално необходимия обем за постигане на целите, за които се обработват.
ПГКНМА обработва лични данни на физически лица, с цел реализиране на правото на учениците на придобиване на образование, в осигурена среда за обучение, съобразена с възрастовите особености и гарантираща цялостното развитие на учениците, както и с цел опазване на тяхното физическо и психическо здраве, възпитание, развитие и социализация.
ПГКНМА обработва лични данни, за да бъдат защитени жизнено важни интереси на субектите на лични данни или на друго физическо лице, както и за изпълнението на задача от обществен интерес при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на ПГКНМА в качеството му на институционално заведение от системата на училищното образование на Република България.
ПГКНМА обработва лични данни на субектите на законово основание, и за спазване на нормативно установени задължения, които се прилагат спрямо администратора с разпоредбите на Закона за предучилищното и училищното образование, Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование, Наредба за условията и реда за прием на учениците в професионалните училища, Кодекса на труда, ДОПК, КСО и други.
ПГКНМА обработва лични данни за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор. В случаите извън необходимото за изпълнение на нормативно установено и/или договорно задължение на администратора, ПГКНМА обработва лични данни и на основание свободно, доброволно и информирано предоставено съгласие на субектите на лични данни за постигане на конкретни и законосъобразни цели.

За да бъдат защитени жизнено важни интереси на учениците и/или на други физически лица, както и за изпълнение на задача от обществен интерес в ПГКНМА се осъществява непрекъснато видеонаблюдение.
Видеонаблюдението се осъществява в общите помещения на училището, коридори, изпитни – класни стаи и външен двор, при стриктно спазване на принципите за адекватност и пропорционалност, добросъвестно и законосъобразно, за конкретни и точно определени цели, а именно:
• Защита живота и здравето на учениците, сигурност и прозрачност на грижите, безопасност и решаване на възникнали конфликти при обучението и присъствието на учениците в ПГКНМА;
• В изпълнение на нормативно задължение, за изпълнение на дейности по контрол, организация, провеждане и оценяването на държавните зрелостни изпити, национално външно оценяване, изпити при комбинирана или самостоятелна форма на обучение, както и за осигуряване на информационната сигурност при работа с изпитните документи и на надеждна среда за провеждане на изпитите.
КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, КОИТО ОБРАБОТВАМЕ:
В изпълнение на горепосочените цели ПГКНМА, обработва лични данни на следните категории физически лица – ”субекти на лични данни”, а именно:
1. ученици /обучаеми/: данни за физическа идентичност, данни за обучението на ученика, информация за семейно положение, друга относима информация за ученика, здравна информация. Данните се съхраняват за срок съгласно Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование и други нормативни актове.
2. законни представители на учениците /родители, настойници, попечители/: данни за физическа идентичност, данни за семейно и социално положение. Данните се съхраняват в законоустановените срокове.
3. педагогически и помощен персонал на ПГКНМА: данни за физическа идентичност, данни относими за професионална автобиография, данни относими за трудовото правоотношение и социалното осигуряване, здравна информация. Данните се съхраняват в определените от трудовото и осигурително законодателство срокове.
4. контрагенти на ПГКНМА – физически лица, включително и в качеството им на представляващи юридически лица: лични данни за физическа идентичност, търговски адрес, служебен телефон. Данните се съхранява в определените от данъчното и счетоводното законодателство срокове.
Личните данни се съхраняват на хартиен и/или технически носител, само за времето, необходимо за изпълнение на правни задължения на ПГКНМА и/или нормалното му функциониране.
След постигане на целите и/или изтичане на предвидения срок за съхранение личните данни се унищожават физически, чрез необратимо физическо унищожаване /нарязване, изгаряне и др./ и/ или окончателно изтриване от оптични електронни носители, за което надеждно се изготвят актови протоколи за унищожаване.
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ. ПРАВО НА ДОСТЪП:
Обработваните от ПГКНМА лични данни не се предоставят на трети лица, с изключение на предвидените в закона и/или договора случаи, и/или при наличие на изрично съгласие на субекта на лични данни.
На законно основание ПГКНМА системно предоставя информация за субектите на Министерството на образованието и науката, Регионално управление на образованието – Стара Загора, включително и посредством национална електронна информационна система за предучилищното и училищното образование /НЕИСПУО/. Информацията се подава към НЕИСПУО, подписана с електронен подпис от Директора на ПГКНМА, Майя Найденова.
На законно основание ПГКНМА, предоставя лични данни и на Община Стара Загора, училища, НАП, НОИ и други.
Право на достъп до личните данни имат:
1. Субектите на лични данни, за които се отнасят данните, по тяхно изрично искане.
2. Директорът на ПГКНМА при изпълнение на правомощията си по Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование и други нормативни актове, Кодекса на труда, Закона за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 и др.
3. Длъжностното лице по защита на личните данни, служителите обработващи лични данни определени с нарочна заповед на Директора на ПГКНМА.
4. Държавни органи, надлежно легитимирали се със съответни документи – писмени разпореждания на съответния орган, в които се посочва основанието, имената на лицата, на които е необходимо да се осигури достъп до личните данни.
Достъп на лица до лични данни се предоставя единствено, ако те имат право на такъв достъп, съгласно действащото законодателство и след тяхното легитимиране.
ОБРАБОТВАНЕ НА ДАННИ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ ПЛАТФОРМАТА: https://www.pgknma.com И/ИЛИ ПРИ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ НА ИМЕЙЛ АДРЕС: pgknmasz@gmail.com.
ПГКНМА събира информация от Вас, когато посетите нашата интернет платформа – https://www.pgknma.com.
Използвайки интернет платформата https://www.pgknma.com, нашият сървър съхранява данни за отворените от Вас, като посетител страници, оферти и ценови предложения, датата на посещение, IP-адрес, и други оперативни данни, с основна и единствена цел – сигурност и защита на софтуерната среда. Набраната информация е максимално анонимизирана и не би могла да доведе до индивидуализиране на физическо лице. Не се извършва профилиране.
Моля да имате предвид, че посетител, се явява всяко лице заредило https://www.pgknma.com в уеб браузъра си.
Информираме Ви, че в случаите, когато посетите интернет платформата https://www.pgknma.com и изпратите заявка за резервация, и/или имейл до нас, Вие по собствена инициатива и желание, доброволно предоставяте на Професионална гимназия по компютърни науки и математически анализи, отнасяща се до Вас информация, и се съгласявате информацията да бъде обработвана за обратна връзка с Вас, и за целите на избраната услуга.
Не разрешаваме проследяване на поведението от трета страна.
ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ
„Бисквитките“ са малко количество данни, които интернет платформата https://www.pgknma.com съхранява на Вашият компютър или мобилно устройство. Използваме „бисквитки“ във връзка с функционирането на интернет платформата и проследяване на рекламите.
„Бисквитките“ служат за разграничаване на потребители и сесии, за определяне на нови сесии, за регистриране на резервация, съхраняване източника на трафик и начина, по който е достигнат сайта. Използваме „бисквитките“ за събиране на обобщени данни за трафика на интернет платформата и нейното взаимодействие с други платформи, с цел оптимизиране на нейната работа и защити. Вие можете посредством настройка на Вашия браузър, винаги да изключите както нашите бисквитки, така и бисквитките на трети страни. В този случай е възможно да загубите част от функционалността на някои от услугите в нашата интернет платформа.
МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА ВАШИТЕ ДАННИ
ПГКНМА отчита естеството, обхвата, контекста и целите на обработването, както и рисковете с различна вероятност и тежест за Вашите права и свободи, въвежда подходящи технически и организационни мерки, които системно подобрява и актуализира, за да гарантира и да осигури максимална защита на обработваните лични данни.
Използваните от ПГКНМА програмни продукти са съобразени с актуалните нормативни изисквания за защита на личните данни и осигуряват ефективен контрол и защита от неправомерен достъп. Осъществява се системно сканиране за зловреден софтуер. Внедрена е система от организационни и административни мерки, за гарантиране на постоянна поверителност и устойчивост на услугите при обработване.
Прилагат се съвременни методи и средства за защита при пренасяне на информацията, надеждна и защитена идентификация и автентификация на изпращача и на получателя на информацията, и осигуряване на конфиденциалност и интегритет на пренасяната информация.
Цялата отнасящата се до Вас информация е защитена и е достъпна само за ограничен брой наши служители, които имат специални права за достъп. Право на достъп до регистрите с лични данни имат само оторизирани длъжностни лица. Служителите на ПГКНМА, които имат достъп до лични данни са запознати с нормативната уредба в областта на защита на личните данни и правилата за неразгласяване, и строго спазване на мерките за защита. Служителите, обработващи лични данни, поемат задължение да запазят конфиденциалност и да не разпространяват лични данни.
Определено е Длъжностно лице за защита на личните данни.
ВАШИТЕ ПРАВА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОБРАБОТВАНИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
Субектите на лични данни имат право по всяко време на информация и достъп до личните си данни.
Субектите на лични данни имат право по всяко време на обработването да поискате коригиране, изтриване, ограничаване или изтриване на обработваните по отношение на Вас данни, както и да оттеглят съгласието си за обработване на данни.
ЗА ВРЪЗКА С ПРОФЕСИОНАЛНАТА ГИМНАЗИЯ ПО КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И МАТЕМАТИЧЕСКИ АНАЛИЗИ

Ако имате въпроси относно настоящите Политики за поверителност и прозрачност, можете да се свържете с нас на посочената по – горе информация за контакт.
Можете да се свържете и с Длъжностното ни лице по защита на лични данни на имейл адрес: pgknmasz@gmail.com

По смисъла на настоящите Политики за поверителност:
1. „Субект на лични данни“ е физическото лице – служител, работник, ученик – дете, законен представител на дете /родител, настойник, попечител/, доставчик, контрагент на ПГКНМА и/или физическо лице представляващо юридическо лице, за което се отнасят личните данни, и което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци
2. „Администратор на лични данни“ е Професионална гимназия по компютърни науки и математически анализи;
3. „Лични данни“ са всяка информация, отнасяща се до физическо лице в качеството му на служител, работник, родител на дете, дете, доставчик на ПГКНМА и/или физическо лице представляващо юридическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.;
4. „Здравна информация или данни за здравословното състояние“ са личните данни, свързани със здравословното състояние, физическото и психическото развитие на лицата, както и всяка друга информация, съдържаща се в медицинските удостоверения и в друга медицинска документация.
5. „Обработване на лични данни“ е всяка операция или съвкупност от операции, които ПГКНМА извършва по отношение на лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или неавтоматични средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, възстановяване, консултиране, употреба, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване, блокиране или унищожаване и др.;
6. „Обработващ лични данни“ е физическо лице - служител на Професионална гимназия по компютърни науки и математически анализи, което обработва лични данни от името и под ръководството на ПГКНМА в качеството й на администратор на лични данни.
7. „Регистър с лични данни“ означава всеки структуриран набор от лични данни, достъпът до които се осъществява съгласно определени от ПГКНМА правила и ред, независимо дали е централизиран, децентрализиран или разпределен съгласно функционален или географски принцип;
8. „Съгласие на физическо лице” е всяко свободно изразено, конкретно и информирано волеизявление, с което субекта на лични данни, за който се отнасят личните данни, недвусмислено се съгласява те да бъдат обработвани.
Запазваме си правото да променяме настоящите Политики за поверителност и прозрачност.